پرشر سوئیچ هانیول 10 بار

پرشر سوئیچ هانیول 10 بار

( 03109008 )

پرشر سوئیچ هانیول Honeywell

سایر مشخصات محصول

کد فنی L404F1102

L404F1102