ترمو متر لیزری تفنگی هولد پیک مدل HP-981C

ترمو متر لیزری تفنگی هولد پیک مدل HP-981C

IR Thermometers-HP-981C

این دماسنج لیزری با سنجش انرژی پرتو فروسرخ سطح هدف، دمای آن را نشان میدهد. و با داشتن نسبت فاصله به نقطه( Distance to spotِ) مناسب جهت رنج دمایی30- الی 550 و قابلیت انتـشار قابل تنظیـم و زمان اندازه گیری کوتاه، قادر است سنجش دما را در صنایع فشـارقوی، شیشه، سیـمان، فولاد و غیره بخوبی به انجام دهد. وجود لیزر نشان دهنده هدف افزایش دقت اندازه گیری کمک می کند.

راهنمای کاربری

Give a Name