هیدرولیک و پنوماتیک

کاربردهای پنوماتیک وهیدرولیک در صنعت

با رشد وگسترش کاربرد هیدرولیک وپنوماتیک درصنایع اهمیت این دورشته روزبه روز بیشترمیشود. کاربردهای صنعتی ازدستگاههای پنوماتیکی وهیدرولیکی سالها درفرآیندهای صنعتی استفاده شده است وبه همین جهت این دستگاهها جای ثابتی را درصنعت مدرن بدست آورده اند.
پیشرفت مدام فناوری درزمینه استفاده از نیروی سیالات باعث توسعه وافزایش قابل ملاحظه آن دربسیاری از حوزه هایی شده است که تاکنون ازنظرجذب فن پنوماتیک وهیدرولیک ناشناخته
بوده اند. دستگاههای پنوماتیکی وهیدرولیکی ، اغلب درترکیب باسایر فن آوریها ازقبیل مکانیکی، الکتریکی والکترونیکی، دستگاههای کنترل وابزاردقیق واتوماسیون صنعتی مجموعه کاملتری را تشکیل می دهند. نمونه ایی ازاین ترکیب رامی توان درساخت ربات مشاهده کرد.
ازهوای فشرده وانباشته شده بوسیله کمپرسور می توان بعنوان وسیله ای برای اندازه گیری ، کنترل وبهره برداری درتجهییزات وماشین آلات استفاده کرد. این فن آوری بنام پنوماتیک شناخته شده است. در سیستمهای هیدرولیکی سیال مایع ، معمولا"روغن ، جایگزین هوای فشرده می شود وازآن بحالت تحت فشاربرای اندازه گیری ، کنترل وراه اندازی خطوط تولید وماشین آلات استفاده می شود. دستگاههای هیدرولیکی درمقایسه با دستگاههای پنوماتیکی درفشاربالاتری کار ودرنتیجه نیروی بزرگتری تولید می کنند.
سیال ( هوای فشرده وروغن ) پس از عبور از فیلترهای مختلف و رگلاتورهای تنظیم فشاردرلوله های مخصوص ، با قرارگرفتن کنترلرهای مختلف ( شیرها ولوازم کنترل) فرمان را بسوی سیلندرها جهت عملیات مورد نیاز هدایت می نماید ونیروی کارموردنیاز ازآن حاصل می شود. .............. ادامه دارد

هیدرولیک و پنوماتیک هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها