انواع سیم و کابل های تخصصی

سیم و کابل مخصوص به آن دسته از سیم و کابل می گویند که جهت مصارف خاص و جهت ارسال سیگنال مخصوص بکار کرقته می شود . مانند کابل های ابراز دقیق و مصارف مشابه آن ها

انواع سیم و کابل های تخصصی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.